YUM là một lệnh thường dùng trong Centos để cài đặt, gỡ bỏ, update….các phần mềm. Đây là một lệnh rất hữu ích và tiện dụng!

Bài viết sẽ liệt-+ kê một số option cơ bản của lệnh yum này nhé!

Tìm một phần mềm nào đó:

#yum search package-name
VD: #yum search java

Liệt kê tất cả các gói phần mềm đã được cài đặt trên máy:
# rpm -qa
# yum list installed

Hiển thị danh sách các gói phần mềm đã có bản update:
# yum list updates

Thực hiện nâng cấp tất cả các gói phần mềm:
# yum update

Liệt kê các gói phần mềm với bộ lọc: (vd: samba)
# rpm -qa | grep samba*
# yum list installed samba

Kiểm tra xem một gói phần mềm cụ thể đã có bản update mới chưa:
# yum update package-name

VD: # yum update samba

Tìm kiếm một gói phần mềm lọc theo tên:
# yum list package-name
# yum list regex

VD: samba, có thể dùng dấu * để thay thế cho các kí tự chưa xác định
# yum list samba
# yum list java*

Cài đặt gói phần mềm cụ thể:
# yum install package-name-1 package-name-2
# yum install samba vnc-viewer

Gỡ bỏ gói phần mềm cụ thể:
# yum remove package-name-1 package-name-2
# yum remove samba vnc-viewer

Hiển thị danh sách các gói đang kích hoạt:
# yum list all

Hiển thị các gói phần mềm theo nhóm:
# yum grouplist

Cài đặt tất cả các gói phần mềm có trong nhóm:
# yum groupinstall “Development Tools”

Update tất cả các gói phần mềm có trong nhóm:
# yum groupupdate “Development Tools”

Gỡ bỏ tất cả các gói phần mềm có trong nhóm:
# yum groupremove “Development Tools”

Hiển thị các gói phần mềm ko thể cài đặt:
# yum list extras

Hiển thị thông tin về gói phần mềm của một file cụ thể:
# yum whatprovides /etc/passwd

Xem trợ giúp thêm về lệnh Yum:
# man yum