Các lệnh YUM thường dùng trong Linux

YUM là một lệnh thường dùng trong Centos để cài đặt, gỡ bỏ, update….các phần mềm. Đây là một lệnh rất hữu ích và tiện dụng!
Bài viết sẽ liệt-+ kê một số option cơ bản của lệnh yum này nhé!
Tìm một phần mềm nào đó:
#yum search package-name
VD: #yum search java
Liệt kê tất cả các gói phần mềm đã được cài đặt trên máy:
# rpm -qa
# yum list installed
Hiển thị danh sách các gói phần mềm đã có bản update:
# yum list updates
Thực hiện nâng cấp tất cả các gói phần mềm:
# yum update
Liệt kê các gói phần mềm với bộ lọc: (vd: samba)
# rpm -qa | grep samba*
# yum list installed samba
Kiểm tra xem một gói phần mềm cụ thể đã có bản update mới chưa:
# yum update package-name
VD: # yum update samba
Tìm kiếm một gói phần mềm lọc theo tên:
# yum list package-name
# yum list regex
VD: samba, có thể dùng dấu * để thay thế cho các kí tự chưa xác định
# yum list samba
# yum list java*
Cài đặt gói phần mềm cụ thể:
# yum install package-name-1 package-name-2
# yum install samba vnc-viewer
Gỡ bỏ gói phần mềm cụ thể:
# yum remove package-name-1 package-name-2
# yum remove samba vnc-viewer
Hiển thị danh sách các gói đang kích hoạt:
# yum list all
Hiển thị các gói phần mềm theo nhóm:
# yum grouplist
Cài đặt tất cả các gói phần mềm có trong nhóm:
# yum groupinstall “Development Tools”
Update tất cả các gói phần mềm có trong nhóm:
# yum groupupdate “Development Tools”
Gỡ bỏ tất cả các gói phần mềm có trong nhóm:
# yum groupremove “Development Tools”
Hiển thị các gói phần mềm ko thể cài đặt:
# yum list extras
Hiển thị thông tin về gói phần mềm của một file cụ thể:
# yum whatprovides /etc/passwd
Xem trợ giúp thêm về lệnh Yum:
# man yum

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of