Emmet là gì?

  • Emmet là một plugin cho các code editor phổ biến như Sublime text, atom, bracket,…
  • Emmet giúp việc code html và css nhanh hơn và đơn giản hơn. Thay vì phải gõ từng tag, mở tag, đóng tag, copy và paste, emmet định nghĩa các cú pháp kiểu viết tắt và sẽ tự động chuyển thành code hmtl/css.

Các cú pháp cơ bản

1. Tạo file html5 mẫu
2. Tạo tag
3. Tạo tag có name và id
Kết quả:
4. Lặp lại
Kết quả:
5. Lồng nhau:
> : tạo thẻ nhỏ hơn
+ : tạo thẻ ngang bằng
[] : tạo thuộc tính
{} : tạo nội dung
$ : tự động đánh sốsố

Kết quả:

6. Tag ngầm :

7. Lorem – sinh nội dung tự đông :

ví dụ

Kết quả:

Tham khảo

Trên đây chỉ là 20{a800a251b634c5d11f20a2d07a906847a3b3472666285838eb476f2ac984752d} những thứ cơ bản nhất của Emmet. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì hãy vào đây:
Trang chủ Emmet :smile: Udemy – Free :wink: