Các kĩ thuật xử lí sau sẽ giúp chúng ta thao tác với tiếng Việt dễ dàng hơn mà không cần mất công xây dựng lại.

Xoá dấu tiếng Việt

Hàm xoa_dau() sau sẽ xoá loại bỏ hoàn toàn dấu câu tiếng Việt, không phân biệt hoa thường.

Loại bỏ tất cả các kí tự không phải chữ cái và số

Xoá dấu cách thừa