Hướng dẫn resize ảnh trong PHP

Hôm nay vnnotes sẽ chia sẻ với bạn cách resize ảnh trên server PHP đơn giản và dễ dùng nhất
Tạo file ResizeImage.php với code:

<?php
class ResizeImage
{
    
    var $image;
    var $image_type;
    
    function load($filename)
    {
        
        $image_info       = getimagesize($filename);
        $this->image_type = $image_info[2];
        if ($this->image_type == IMAGETYPE_JPEG) {
            
            $this->image = imagecreatefromjpeg($filename);
        } elseif ($this->image_type == IMAGETYPE_GIF) {
            
            $this->image = imagecreatefromgif($filename);
        } elseif ($this->image_type == IMAGETYPE_PNG) {
            
            $this->image = imagecreatefrompng($filename);
        }
    }
    function save($filename, $image_type = IMAGETYPE_JPEG, $compression = 75, $permissions = null)
    {
        
        if ($image_type == IMAGETYPE_JPEG) {
            imagejpeg($this->image, $filename, $compression);
        } elseif ($image_type == IMAGETYPE_GIF) {
            
            imagegif($this->image, $filename);
        } elseif ($image_type == IMAGETYPE_PNG) {
            
            imagepng($this->image, $filename);
        }
        if ($permissions != null) {
            
            chmod($filename, $permissions);
        }
    }
    function output($image_type = IMAGETYPE_JPEG)
    {
        
        if ($image_type == IMAGETYPE_JPEG) {
            imagejpeg($this->image);
        } elseif ($image_type == IMAGETYPE_GIF) {
            
            imagegif($this->image);
        } elseif ($image_type == IMAGETYPE_PNG) {
            
            imagepng($this->image);
        }
    }
    function getWidth()
    {
        
        return imagesx($this->image);
    }
    function getHeight()
    {
        
        return imagesy($this->image);
    }
    function resizeToHeight($height)
    {
        
        $ratio = $height / $this->getHeight();
        $width = $this->getWidth() * $ratio;
        $this->resize($width, $height);
    }
    
    function resizeToWidth($width)
    {
        $ratio  = $width / $this->getWidth();
        $height = $this->getheight() * $ratio;
        $this->resize($width, $height);
    }
    
    function scale($scale)
    {
        $width  = $this->getWidth() * $scale / 100;
        $height = $this->getheight() * $scale / 100;
        $this->resize($width, $height);
    }
    
    function resize($width, $height)
    {
        $new_image = imagecreatetruecolor($width, $height);
        imagecopyresampled($new_image, $this->image, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $this->getWidth(), $this->getHeight());
        $this->image = $new_image;
    }
    
}
?>

Cách dùng Class trên:
Ví dụ dưới đây chúng ta sẽ resize ảnh picture.jpg thành kích thước 250×400 sau đó lưu thành file picture2.jpg

<?php
 include('SimpleImage.php');
 $image = new SimpleImage();
 $image->load('picture.jpg');
 $image->resize(250,400);
 $image->save('picture2.jpg');
?>

Nếu bạn muốn resize theo chiều rộng và vẫn giữ đc tỷ lệ giữa chiều rộng và chiêu cao thì tham khảo ví dụ dưới.
Ví dụ này sẽ resize chiều rộng file ảnh picture.jpg thành 250 và lưu ra file picture2.jpg

<?php
 include('SimpleImage.php');
 $image = new SimpleImage();
 $image->load('picture.jpg');
 $image->resizeToWidth(250);
 $image->save('picture2.jpg');
?>

Ngoài ra, bạn có thể resize theo tỷ lệ.
Vd sau sẽ resize file ảnh giảm xuống còn 1 nửa (50{a800a251b634c5d11f20a2d07a906847a3b3472666285838eb476f2ac984752d})

<?php
include('SimpleImage.php');
$image = new SimpleImage();
$image->load('picture.jpg');
$image->scale(50);
$image->save('picture2.jpg');
?>

Bạn có thể resize từ 1 file sau đó xuất ra nhiều file khác nhau. ví dụ sau sẽ resize file picture.jpg có nhiều cao 500px lưu thành file picture2.jpg và chiều cao 200px lưu thành file picture3.jpg

<?php
include('SimpleImage.php');
$image = new SimpleImage();
$image->load('picture.jpg');
$image->resizeToHeight(500);
$image->save('picture2.jpg');
$image->resizeToHeight(200);
$image->save('picture3.jpg');
?>

Ví dụ sau sẽ xuất thẳng xuống trình duyệt và cho trình duyệt nhận biết đây là ảnh qua header và không cần lưu thành file.

<?php
header('Content-Type: image/jpeg');
include('SimpleImage.php');
$image = new SimpleImage();
$image->load('picture.jpg');
$image->resizeToWidth(150);
$image->output();
?>

Dưới đây là 1 ví dụ cho phép upload 1 ảnh thông qua form rồi resize ảnh thành có chiều rộng 250px rồi xuất ra trình duyệt.(Lưu ý khoảng trắng trước <?php và sau ?>)

<?php
if( isset($_POST['submit']) ) {
header('Content-Type: image/jpeg');
include('SimpleImage.php');
$image = new SimpleImage();
$image->load($_FILES['uploaded_image']['tmp_name']);
$image->resizeToWidth(150);
$image->output();
exit();
} else {
?>
<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="uploaded_image" />
<input type="submit" name="submit" value="Upload" />
</form>
<?php
}
?>

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of