Cài đặt HTTPS cho Apache, OpenSSL Apache

Trước tiên bạn mở CMD và chạy lệnh, tùy vào đường dẫn nơi đặt Apache của bạn mà có câu lệnh khác nhau, ở đây mình đặt folder Apache24 trong ổ C nên câu lệnh sẽ như sau:

cd \Apache24\bin

Tiếp tục gõ đoạn lệnh dưới đây:

set OPENSSL_CONF=c:\apache24\conf\openssl.cnf

Enter và Gõ tiếp:

openssl req -config c:\apache24\conf\openssl.cnf -new -out c:\apache24\conf\server.csr -keyout c:\apache24\conf\server.pem

Enter và đặt PEM pass rồi tiếp tục enter, bỏ qua Country Name, State, Locality, Organization,.. nhập Common Name: localhost bỏ qua Email, challege và company name.
Gõ tiếp:

openssl rsa -in c:\apache24\conf\server.pem -out c:\apache24\conf\server.key

Enter và nhập PEM pass vừa đặt ở trên, của mình là 123456a@
Gõ tiếp:

openssl x509 -req -signkey c:\apache24\conf\server.key -days 1024 -in c:\apache24\conf\server.csr -out c:\apache24\conf\server.crt

Enter và tắt cửa sổ CMD đi.
Mở C:/Apache24/conf kiểm tra, nếu có 2 file server.crt và server.key là bạn đã cài đặt thành công 60{a800a251b634c5d11f20a2d07a906847a3b3472666285838eb476f2ac984752d}
Tiếp theo mở file C:/Apache24/conf/httpd.conf tìm 3 dòng:

LoadModule socache_shmcb_module modules/mod_socache_shmcb.so
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
Include conf/extra/httpd-ssl.conf

và bỏ dấu # ở đầu đi và lưu lại
Tiếp theo mở file C:/Apache24/conf/extra/httpd-ssl.conf tìm dòng

DocumentRoot "c:/Apache24/htdocs"

Sửa ServerName www.example.com thành

ServerName localhost:443

Lưu lại và khởi động lại Apache.
Nếu đọc chưa hiểu bạn có thể tham khảo thêm video hướng dẫn này
Chúc các bạn thành công.
 

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of