Đăng nhập MySQL bạn dùng lệnh:

1. Thư mục chứa database

Trên CentOS, toàn bộ file raw database được lưu trong thư mục

2. Quản lý tài khoản và phân quyền

3. Các thao tác database

4. Các thao tác table

Tất cả các thao tác bên dưới bạn phải lựa chọn trước database bằng cách dùng lệnh:

mysql> USE mydatabase;

5. Các thao tác cột và hàng

Tất cả các thao tác bên dưới bạn phải lựa chọn trước database bằng cách dùng lệnh:

6. Các thao tác sao lưu và phục hồi