Trước tiên bạn mở CMD và chạy lệnh, tùy vào đường dẫn nơi đặt Apache của bạn mà có câu lệnh khác nhau, ở đây mình đặt folder Apache24 trong ổ C nên câu lệnh sẽ như sau:

cd \Apache24\bin

Tiếp tục gõ đoạn lệnh dưới đây:

set OPENSSL_CONF=c:\apache24\conf\openssl.cnf

Enter và Gõ tiếp:

openssl req -config c:\apache24\conf\openssl.cnf -new -out c:\apache24\conf\server.csr -keyout c:\apache24\conf\server.pem

Enter và đặt PEM pass rồi tiếp tục enter, bỏ qua Country Name, State, Locality, Organization,.. nhập Common Name: localhost bỏ qua Email, challege và company name.

Gõ tiếp:

openssl rsa -in c:\apache24\conf\server.pem -out c:\apache24\conf\server.key

Enter và nhập PEM pass vừa đặt ở trên, của mình là 123456a@

Gõ tiếp:

openssl x509 -req -signkey c:\apache24\conf\server.key -days 1024 -in c:\apache24\conf\server.csr -out c:\apache24\conf\server.crt

Enter và tắt cửa sổ CMD đi.

Mở C:/Apache24/conf kiểm tra, nếu có 2 file server.crt và server.key là bạn đã cài đặt thành công 60{a800a251b634c5d11f20a2d07a906847a3b3472666285838eb476f2ac984752d}

Tiếp theo mở file C:/Apache24/conf/httpd.conf tìm 3 dòng:

LoadModule socache_shmcb_module modules/mod_socache_shmcb.so
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
Include conf/extra/httpd-ssl.conf

và bỏ dấu # ở đầu đi và lưu lại

Tiếp theo mở file C:/Apache24/conf/extra/httpd-ssl.conf tìm dòng

DocumentRoot "c:/Apache24/htdocs"

Sửa ServerName www.example.com thành

ServerName localhost:443

Lưu lại và khởi động lại Apache.

Nếu đọc chưa hiểu bạn có thể tham khảo thêm video hướng dẫn này

Chúc các bạn thành công.