Chiều ngang

text

Center text nằm trong div thì dễ quá rồi phải không nè?

Còn với div thì sao??

Center với absolute???

Cái này mới cân não nè. Hị hị!