Chiều ngang

text

Center text nằm trong div thì dễ quá rồi phải không nè?

<style>
.center {
  text-align: center;
}
</style>
<div class="center">
  Mấy chữ này sẽ bị center nè. Hehe!
</div>

Còn với div thì sao??

<style>
body {
  border: 1px solid #FF0000;
}
.div-center {
  margin: 0 auto;
  border: 1px solid #000;
  width: 300px;
}
</style>
<div class="div-center">
  Nguyên cái div này sẽ bị center luôn!
</div>

Center với absolute???

Cái này mới cân não nè. Hị hị!

<style>
.container {
  position: relative;
}
.asb-its-me {
  position: absolute;
  width: 400px;
  height: 200px;
  top: 50{a800a251b634c5d11f20a2d07a906847a3b3472666285838eb476f2ac984752d};
  left: 50{a800a251b634c5d11f20a2d07a906847a3b3472666285838eb476f2ac984752d};
  margin-top: -100px;
  margin-left: -200px;
}
</style>